ఈ వీడియోలో ఫొటోషాప్ ని ఉపయొగించి ముఖం పై గాని లేదా చర్మం పై గాని మచ్చలు ఉన్నచో యెలా తీసేయాలి అనేది చుపించబదింది.

ఈ వీడియొ గనుక మీకు నచ్చినట్లైతె మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయగలరు...

http://manapc.com/
http://www.youtube.com/manapcdotcom
https://plus.google.com/u/0/117304537...
https://www.facebook.com/manapcdotcom
https://www.twitter.com/manapcdotcom


How to Remove Acne in Photoshop - YouTube How to Remove Pimples in Photoshop - YouTube How to remove pimples on face in Photoshop Cs5 ! easierRemoving Acne, Skin Blemishes With The Spot Healing Brush Photoshop: How To Remove Pimples and Blemishes Use Photoshop To Remove Blemishes, Pimples, and Moles ... The Easiest Way to Remove Acne With Photoshop Adobe Photoshop – Removing acne, pimples, blemishes How To Remove Blemishes - Photoshop Tips | ATP How to Use Photoshop to Pop Pimples, Change Facial ... how to remove pimples using photoshop cs4 how to remove pimples using photoshop cs6 how to remove pimples using photoshop cs3 how to remove pimples from face in one day how to remove pimples from face for man at home how to remove pimples from face at home in hindi how to remove pimples from face in 1 day how to remove pimples from face naturally How to Remove Acne in Photoshop Photoshop Tutorial - Remove Pimples and Wrinkles from your Face Remove Acne and Make Face Soft in Adobe Photoshop 7 Photoshop CS6 - Removing Spots In 60 Seconds - Tutorial Photoshop Tutorial : How To Smooth Skin and Remove Pimples and Blemishes (Easy) How To Remove Pimple with Photoshop CC How to remove pimples on face in Photoshop Cs5 ! easier !